Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2014

donttouch
8631 bbd5
Reposted byIamsweetnothing Iamsweetnothing
donttouch
8185 3d30
donttouch
6466 eac3

November 25 2014

donttouch
8259 798e
Reposted frommisza misza viakaisza kaisza
donttouch
7821 5dd0
Reposted fromcalifornia-love california-love viakaisza kaisza
donttouch
9650 6516
Reposted fromchief chief viagirlinterrupted girlinterrupted
donttouch
donttouch
8958 7b62 500
Reposted fromusual usual viagirlinterrupted girlinterrupted
donttouch
Reposted fromoll oll viakaisza kaisza
donttouch
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viakaisza kaisza
donttouch
2193 2541
Reposted fromnormajeane normajeane viakaisza kaisza
donttouch
2101 f1b6
Reposted frombzdura bzdura viagirlinterrupted girlinterrupted
donttouch
1127 9951
- Sylvia Plath
donttouch
9378 565b
Reposted fromrol rol viatakemeout takemeout
donttouch
2084 f118 500
witam serdecznie
Reposted frompingwineq pingwineq viaproncrelles proncrelles
donttouch
1453 80f9
Reposted fromfitspro fitspro viaproncrelles proncrelles
donttouch
Dorośleć to wyzbywać się złudzeń. Dorośleć to spaść z wysokiego konia. Dorosłości nauczyły mnie jedynie rany, przemoc, kompromisy i rozczarowania. Cały wszechświat nagle został odczarowany.
— „Ewangelia według Piłata” Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromobnoxious obnoxious viakaisza kaisza
1934 8dd6 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakaisza kaisza
donttouch
Reposted fromoll oll viaahdaf ahdaf
donttouch
7552 7c3c 500

J. Grzędowicz "Księga jesiennych demonów"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl